Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fotozoektochten.com, onderdeel van Viefs Office Support, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van koophandel, onder nummer 20114943, te Breda.

Artikel 1: Inleidende Bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en orderbevestigingen van Fotozoektochten.com. De door Fotozoektochten.com vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld).

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Fotozoektochten.com of het deelnemen aan een activiteit van Fotozoektochten.com of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.2  Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Fotozoektochten.com tenzij Fotozoektochten.com en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

2.3 Fotozoektochten.com is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Fotozoektochten.com deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 Artikel 3: Betaling

3.1 Na betaling kan het pakket gedownload worden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Fotozoektochten.com is aansprakelijk indien het pakket niet overeenkomstig de verwachtingen wordt geleverd, dat volgens de verwachtingen welke de deelnemer op grond van de opdrachtinformatie, de in Nederland geldende opvattingen en met inachtneming van alle redelijkheid mocht koesteren.

4.2 Fotozoektochten.com aanvaardt tijdens de activiteiten geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bagage en documenten ongeacht de oorzaak.

4.3 Fotozoektochten.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting of het onjuist handelen of niet-handelen.

4.4 Deelname aan de activiteiten vindt altijd plaats op eigen risico van de deelnemers.

Artikel 5: Annulering van de bestelling

5.1. Na betaling is het helaas niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren.

Artikel 6: Retourneren van het pakket

6.1 Aangezien de pakketten digitaal worden verzonden, is het niet mogelijk om een pakket te retourneren.

Artikel 7: Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht van de geleverde producten en diensten ligt geheel bij Fotozoektochten.com.

7.2 Gebruikmaking van deze producten door derden is niet toegestaan.

Artikel 8: Klachten

8.1 Ondanks alle zorgen is het mogelijk dat de opdrachtgever een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zo spoedig mogelijk aan Fotozoektochten.com kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Bij een geschil over een overeenkomst zullen beide  partijen trachten dit in goed overleg op te lossen.

9.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en geschillen.

© 2021 Fotozoektochten.com